Dokumentumtár

2.1 Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 • A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény
 • évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
 • 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
 • évi LXXX. törvény a menedékjogról
 • 301/2007. (XI.9.) Korm.rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
 • 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról
 • 369/2013. (X.24.) Korm.rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 235/1997. (XII.17.) Korm.rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 415/2015. (XII.23.) Korm.rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
 • évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
 • 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • évi XCXV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 335/2005. (XII.29.) Korm.rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet
 • évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
 • évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 • évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
 • 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
 • 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
Archív dokumentum - Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Archív dokumentum - Intézményvezetői Utasítás 3-2017.
Adatvédelemről adatbiztonságért szabályzat
Adatkezelési tájékoztató-gazdasági
Adatkezelési tájékoztató-gondozás nevelés
Archiv dokumentum - Szervezeti és Működési Szabályzat
Különleges Gyermekotthon házirend - 2023
Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthona házirend - 2023
Speciális Gyermekotthon házirend - 2023
Utógondozói othhon házirend - 2023
Szervezeti és Működési Szabályzat
 
 
Weboldalunkon sütiket használunk

A kigyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.