A Károlyi István Gyermekközpont Módszertani Osztálya a gyermekvédelmi szakellátás keretén belül nyújt egészségügyi, pedagógiai és pszichológiai ellátást növendékei számára. Ezeket a szolgáltatásokat a Módszertani Osztály biztosítja, amely ebben a formájában 2003 szeptemberében jött létre, lehetővé téve, hogy az azonos területen dolgozó szakembereink mélyebben foglalkozzanak szakterületük speciális kérdéseivel. Kollégáink magas szintű egyéni felkészültsége, az azonos szakmán belül dolgozók szakcsoportos munkavégzése és a különböző szakterületek együttműködése révén a Módszertani Osztály sokoldalú, összetett, a gondozottak szükségleteire irányuló, adekvát kezelést biztosít.

Munkatársai (pszichológus, pszichopedagógusok, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, szomatopedagógus, fejlesztő pedagógus, részmunkaidős ortopéd és pszichiáter szakorvos) az intézmény négy otthont nyújtó ellátási formájában nyújt pszichoterápiás, (gyógy)pedagógiai terápiás, és esetkezelő szolgáltatásokat.

Munkájukat az adott szakterület (Pszichológusok Etikai Kódexe, Gyógypedagógusok Etikai Kódexe) előírásainak, elveinek és szabályainak figyelembevételével végzik.

Az általunk nyújtott terápiás és fejlesztő szolgáltatások, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások célja az önálló, önrendelkező élet alapjainak elsajátítása, (re)szocializációs/korrekciós/kompenzációs/interkulturális nevelése, amely alapját adja a sikeres társadalmi integrációnak.

 

Fő nevelési, terápiás célok otthonegységenként:

Speciális gyermekotthon: (re)szocializációs és/vagy korrekciós nevelés – kognitív viselkedésterápia, egyéni pszichoterápia

Különleges gyermekotthon: (Re)szocializáció, rehabilitáció, korrekciós, kompenzációs nevelés, mozgásnevelés – felkészítés az önálló életvitelre, (gyógy)pedagógiai terápia, praktikus ismeretek elsajátítása

KNK Otthona és Migráns Utógondozottak Otthona: Veszteségélmények feldolgozása, szupportív terápia, megküzdési stratégiák fejlesztése, nyelvi-, kommunikációs képességek fejlesztése, interkulturális nevelés – e, tanulási képességek fejlesztése, közösségi szociális munka, praktikus ismeretek elsajátítása

Utógondozói ellátás: integráció támogatása – segítő beszélgetések, tanulási képességek fejlesztése, praktikus ismeretek elsajátítása

A gondozottakra irányuló közvetlen terápiás, fejlesztő tevékenység nagyon sokrétű. Az egyes gyermek problémaprofiljának megfelelően határozunk meg elsődleges, másodlagos és gyakran harmadlagosan fejlesztendő területeket a hozott tünetcsoportok által meghatározott szükségletek (egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai, szociális) és a szociokulturális háttér figyelembevételével.

A Módszertani Osztály munkatársai az alábbiak szerint nyújtanak szolgáltatásokat az intézmény négy otthonegységében elhelyezett gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek és az őket nevelő, gondozó munkacsoportok részére:

1. Gondozott gyermekek/fiatalok és fiatal felnőttek részére nyújtott szolgáltatások

– Diagnosztika (egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai), komplex személyiségvizsgálat, szakvélemények készítése

– Egészségügyi / pszichológiai / pedagógiai intervenciós tevékenység szükségességének megállapítása, szervezése, vezetése

– Esetmegbeszélésen való részvétel, esetmegbeszélések vezetése

Esetmegbeszélést kezdeményezhet bármelyik munkatárs, aki a gyermek gondozásában, nevelésében, személyiségfejlesztésben érintett. Szándékát jelzi a módszertani osztályvezetőnek, aki az otthonvezetővel egyeztetve összehívja az esetcsoportot.

Célja: gondozott(ak) problémáinak, személyiségállapotának szakszerű elemzése, a probléma ok-okozati összefüggéseinek feltárásai, megoldási alternatívák keresése., meghatározása (idő, felelősök)

Az estmegbeszélést a módszertani osztályvezető vagy az általa megbízott mentor készíti elő és vezeti. Minden esetben meg kell hívni minden érintettet. Az ott elhangzottakat írásban rögzíteni kell (feljegyzés, jegyzőkönyv)

– Egyéni pedagógiai/pszichológiai foglakozások: feltáró, segítő, terápiás foglalkozások, terápiás jellegű játék, rajz, mese, tanácsadás

A terápiás kezeléseken/fejlesztő foglalkozásokon való részvétel önkéntes, kivéve, ha annak hiánya veszélyezteti a gondozott személyiségfejlődését, közösségbe való beilleszkedését (kivétel a speciális gyermekotthon gondozottjai). A terápiás kezelést/rehabilitációs órákat/fejlesztő foglalkozást szakértői bizottságok javaslatai illetve a pszichológus, gyógypedagógus saját vizsgálatai alapozzák meg. A gyermek, fiatal gyámja, nevelője, gondozója – motivál és aktívan közreműködik, segíti, hogy a gondozott elfogadja a terápiás szolgáltatást.

A terápiás kezelést végző szakember az esetmegbeszéléseken tájékoztatja a gyámot, nevelőt a terápiás kezelés céljáról, időtartamáról és prognózisáról. A gondozó személyzet a részvételt köteles biztosítani. A kezelést végző szakember a helyben nem biztosítható ellátás esetén a gyámot bevonva továbbirányítja a gondozottat a megfelelő ellátó helyre. A terápiás kezelésről feljegyzést/egyéni fejlesztési tervet készít és archiválja azokat.

– Csoportos pedagógiai/pszichológiai foglalkozások: kötetlen együttlét a gyermekekkel, fiatalokkal, részvétel a csoportok életében, tematikus/kreatív csoportfoglalkozások

– Egyéni pszichológiai foglakozások: feltáró, segítő, terápiás beszélgetés, terápiás jellegű játék, rajz, mese, támogató terápiák, tanácsadás

– Csoportos pszichológiai foglalkozások

– Szülőkonzultáció, szülő-gyermek, szülő-szülő mediáció

A munkatársak az egyéni és csoportos terápiás órákról, fejlesztő foglalkozásokról naplót vezetnek.

 

Pszichoterápiák

– Viselkedésterápia

– Krízisintervenció

– Pszichodinamikus terápia

– Kognitív terápia

– Szenzoros integráción alapuló terápiák

– Kalandterápia, élményterápia

– Önismereti csoport

 

Gyógypedagógia terápiák, fejlesztő foglalkozások

–          Tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája – Sindelar-program, diszlexia és diszkalkulia reedukácó

–         Általános képességfejlesztés a tanulás és magatartás zavarainak enyhítésére, egyéni tanulási módszerek kidolgozása, segítő beszélgetések

– Élettörténetkönyv összeállítása a családi kapcsolatok, emlékek, felidézésére, feldolgozására és elraktározására, az én-tudat és identitástudat kialakítását, erősítését segítendő

– Ad-hoc fejlesztés konkrét feladat, probléma megoldásával kapcsolatban

– Képzőművészeti pedagógiai terápia: szabad festés, alkotó terápia – vizuális és alkotó     képességek fejlesztése

– Mentálhigiénia – feszültségoldás

– Terápiás igényű szabadidős foglalkozások: szabadtéri játékok, fafaragás – használati     és dísztárgyak készítése

– Színjátszás

– Újságírás (A Gyermekközpont lapja, az Itt-Hon magazin szerkesztése)

– Mozgásterápiák: lovas terápia, gyógypedagógiai lovagoltatás, SZIT jellegű terápia,       gyógytorna, eseti jelleggel kutya által asszisztált terápia

– Logopédia, beszédfejlesztés: megkésett beszédfejlődés, beszédképesség zavar,             artikulációs zavarok

 

2. Nevelők, gyermekfelügyelők részére nyújtott szolgáltatások

– Egyéni konzultáció a nevelőkkel/gyermekfelügyelőkkel (esetmegbeszélés, információ- és ismeretátadás)

– Nevelői klub tartása, műhelymunka (igény szerint szakmai gyógypedagógiai/pszichológiai ismeretek átadása)

– Csoportos konzultáció a nevelőkkel/gyermekfelügyelőkkel (esetmegbeszélés, információ- és ismeret átadás, problémafókuszú megbeszélés)

– Gondozottak felülvizsgálata

A Módszertani Osztály munkatársai az esetfelosztás alapján a gondozási egységekkel való együttműködés során (mentori munka) folyamatosan nyomon követik az ott folyó gondozó-nevelő munkát, és ennek nyomán amennyiben azt indokoltnak látják, konkrét esetben kezdeményezik az egyéni gondozási-nevelési terv módosítását.

Kiegészítő szakvéleményt készít, ha ez indokolt.

–  Esetmegbeszélő teameken való részvétel

– Szakmai segítség a nevelői vélemények, egyéni gondozási-nevelési tervek elkészítéséhez

A státuszvizsgálatok után az esetismertetés keretében feltárják a gyermek egyéni szükségleteit és ennek alapján konkrétan meghatározzák  a fejlesztés feladatait, amelynek be kell épülniük az egyéni gondozási-nevelési tervbe.

– Hozzáférhetőség személyes problémával való megkeresés esetén, megfelelő szakemberhez irányítás (probléma felvállalása – módja, mélysége – a szakember autonóm szakmai döntése)

– Mediációs jellegű segítségnyújtás nevelő-gyerek, gyerek-gyerek konfliktus esetén

3. Az intézmény hatékonyságát növelő munka

A módszertani osztály munkatársai az intézményi nevelőmunka hatékonyabbá, személyre szabottá tétele érdekében folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyámok, vezetők részére. Részt vesz az intézményi szintű döntések előkészítésében, pszichoedukációt végeznek (aktuális/lehetséges problémák felvetése, elemzése, megoldások kidolgozása), tréningeket tartanak (kommunikációs, önismereti, konfliktuskezelési, agressziókezelés), belső képzéseket bonyolítanak.

4. A szakma képviselője a gyermekvédelmi rendszerben

A módszertani osztályvezető az esetfelosztás alapján munkatársait felkéri pszichológiai, gyógypedagógiai szakvélemények és nevelői vélemények készítésére. Módszertani vizsgálatokat, kutatásokat végeznek az alkalmazott eljárások tökéletesítése érdekében.

Kapcsolatot tartanak egészségügyi szakellátó szervekkel, oktatási intézményekkel és a gyermekvédelmi szakellátórendszer intézményeivel. Felkérésre előadásokat, képzéseket tartanak, publikálnak, részt vesznek a felsőoktatási intézmények hallgatóinak gyakorlati képzésében.

Munkájuk részét képezi a folyamatos önképzés, önismeret fejlesztése, szupervízión történő részvétel, a kiégés elleni tudatos védekező technikák alkalmazása.

Weboldalunkon sütiket használunk

A kigyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.